Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. TYD BV: de TYD BV, gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 87064022.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met TYD BV een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die TYD BV voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het opleiden van en geven van nascholing aan gebarentolken door het geven van online en offline trainingen, online cursussen via een online leeromgeving, workshops, lezingen, lessen, groeps- en 1-op-1 sessies en/of met behulp van een membership.
1.5. Producten: alle producten die TYD BV aan de klant levert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: een fysiek werkboek.
1.6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen TYD BV en klant krachtens welke TYD BV de dienst zal uitvoeren.
1.7. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.
1.8. Zakelijke klant: de persoon die handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.
1.9. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
1.10. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.11. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van TYD BV.
1.12. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of TYD BV worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
1.13. Website: www.tyd.nl en www.ngt.tyd.nl.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door TYD BV gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, dan wel een akkoord via de e-mail of een bestelling via de website, verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van TYD BV en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door TYD BV zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes van TYD BV zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is het aanbod geldig tot 30 dagen na de datum waarop het aanbod is uitgebracht. Als de klant een aanbod niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod. Zolang de klant het aanbod nog niet heeft geaccepteerd, is TYD BV gerechtigd het aanbod in te trekken. Tevens is het aanbod en de bijbehorende planning een indicatie en onder voorbehoud van beschikbaarheid.
3.2. TYD BV zal in het aanbod aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van het aanbod. De in het aanbod genoemde prijzen gelden voor de in het aanbod genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In het aanbod staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van TYD BV met een vooraf geschat aantal uren.
3.3. TYD BV behoudt zich het recht voor om een 1e termijnbetaling van 50% aan de klant te factureren alvorens TYD BV start met de uitvoering van de opdracht dan wel de deelname aan een programma, cursus of training voor de klant reserveert. In het aanbod wordt het bedrag van de 1e termijnbetaling opgenomen en deze aanbetaling dient voor aanvang van de opdracht te zijn voldaan. Tevens behoudt TYD BV zich het recht voor om het volledige bedrag vooraf aan de klant in rekening te brengen.
3.4. De in het aanbod genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.5. Afspraken over deadlines worden in het aanbod schriftelijk overeengekomen. Indien levering door TYD BV afhangt van feedback of input van de klant, is TYD BV nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. TYD BV is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.
3.6. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft TYD BV het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.7. TYD BV is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in het aanbod wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
3.8. Alle door TYD BV gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s en exclusief vastgestelde heffingen en/of retributies en kosten van derden voor advies tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Genoemde prijzen zijn exclusief btw tenzij anders aangegeven. In sommige gevallen wordt geen btw geheven omdat de diensten die verleend worden, vrijgesteld zijn van btw.
3.9. TYD BV behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.10. Indien zich wijzigingen voordoen met betrekking tot de omstandigheden waarop TYD BV zich heeft gebaseerd bij het uitbrengen van het aanbod, dan is TYD BV bevoegd deze wijzigingen te wijzigen in de uitvoering van de overeenkomst dan wel de prijzen aan te passen.
3.11. Na het verstrijken van de duur van de opdracht, in geval van een traject, cursus of programma met een bepaalde duur, kan door de klant geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht in welke vorm dan ook.
3.12. De klant is gehouden tot betaling van de reiskosten welke door TYD BV worden gemaakt ten behoeve van het uitvoeren van de diensten. De vergoeding bedraagt €0,19 ex btw per kilometer tot eind 2022. In 2023 €0,21 ex btw per kilometer. In 2024 €0,23 ex btw per kilometer.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan TYD BV verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal TYD BV binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
4.4. TYD BV heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat TYD BV de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en TYD BV zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met TYD BV wenst te ontbinden komt hem dit recht enkel toe indien de klant overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Indien een zakelijke klant de overeenkomst voor aanvang van de uitvoering van de opdracht wil annuleren is de klant verplicht een vergoeding te betalen van 50% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.
4.7. Indien TYD BV, door omstandigheden ten tijde van het aanbod of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in het aanbod of opdrachtbevestiging, is TYD BV gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de klant in rekening te brengen. Indien de klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die TYD BV in rekening wenst te brengen, heeft de klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door TYD BV uitgevoerde werk te vergoeden. De vergoeding is te allen tijde minimaal 50% van het overeengekomen offertebedrag.
4.8. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de klant kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de klant zijn voor rekening van klant. TYD BV zal, voor zover dit binnen zijn mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.
4.9. TYD BV behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR TYD BV

5.1. TYD BV garandeert dat de aan hem verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. TYD BV spant zich in om de gegevens die TYD BV voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient TYD BV met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4. TYD BV is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van TYD BV en/of overige promotionele uitingen van TYD BV.
5.5. TYD BV is gerechtigd om, indien de klant in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, het recht op deelname op te schorten.
5.6. TYD BV werkt voornamelijk virtueel samen met zijn opdrachtgevers. Indien de klant kenbaar maakt op locatie te willen samenwerken of overleggen dan kan er in overleg met TYD BV een afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze externe locatie zijn voor rekening van de klant.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR KLANT

6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient TYD BV te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht TYD BV onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar TYD BV om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TYD BV zijn verstrekt, heeft TYD BV het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt TYD BV steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.
6.5. Bij klachten over de door TYD BV geleverde producten en/of diensten dient de klant deze klachten schriftelijk kenbaar te maken aan TYD BV binnen 14 dagen na levering van het product/de dienst doch uiterlijk binnen 60 dagen na afronding van het traject. TYD BV brengt de klant op de hoogte van ontvangst van de klacht. TYD BV streeft ernaar de klacht binnen 5 werkdagen in behandeling te nemen. Eén jaar na levering van de producten en/of diensten vrijwaart de klant TYD BV van alle juridische claims naar aanleiding van die geleverde diensten en/of producten.
6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die TYD BV nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is TYD BV niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer TYD BV inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. TYD BV is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.
6.8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant in het kader van de overeenkomst tussen de klant en TYD BV tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
6.9. De particuliere klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van de dienst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. TYD BV mag vragen naar de reden van herroeping, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding.
6.10. De in artikel 6.9 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant de dienst heeft afgenomen of het product heeft ontvangen.
6.11. Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt de klant dit binnen de bedenktermijn aan TYD BV.
6.12. Als de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. De klant blijft te allen tijde gehouden de reeds uitgevoerde werkzaamheden naar rato te voldoen.
6.13. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
6.14. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online dienst zoals bijvoorbeeld een e-book, cursus of een programma, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat de klant hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
6.15. Het is niet mogelijk reeds aangeschafte tickets dan wel een reeds, op een vooraf bepaalde datum, ingeplande cursus, workshop, lezing of training te herroepen.
6.16. TYD BV kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

7.1. De door TYD BV te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door TYD BV opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.
7.2. Een door TYD BV vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt TYD BV niet van rechtswege in verzuim.
7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien TYD BV, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door TYD BV mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2 en de gegevens die noodzakelijk zijn om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.
7.5. Aan de leveringsplicht van TYD BV zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door TYD BV geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

ARTIKEL 8. BETALING

8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door TYD BV verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. TYD BV biedt de mogelijkheid om het overeengekomen offertebedrag in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. TYD BV behoudt zich het recht voor om volledig vooruit te factureren. Facturen betreffende een langdurig traject, een cursus, training en/of workshop dienen voor aanvang van de start van de opdracht voldaan te zijn.
8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. Tevens vervalt de mogelijkheid tot termijnbetaling en zal het resterende bedrag direct en in zijn totaliteit opeisbaar zijn door TYD BV.
8.4. In geval van niet tijdige betaling kan TYD BV besluiten zijn werkzaamheden tijdelijk stil te leggen tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan TYD BV besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.
8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen (in geval van een particuliere klant worden de wettelijke BIK-bedragen in rekening gebracht) en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.7. In bovenstaande gevallen heeft TYD BV voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.8. De klant gaat er mee akkoord dat TYD BV elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt TYD BV zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door TYD BV verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan TYD BV kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal TYD BV een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.10. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de klant €15,00 administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.
8.11. Alle door TYD BV geleverde producten en diensten blijven eigendom van TYD BV totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan TYD BV zijn voldaan. Tevens te allen tijde met inachtname van artikel 9.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, lesmateriaal, video’s, werkboeken, hand-outs, modellen, technieken, instrumenten alsmede voorbereidend materiaal en uitgebrachte rapportages berusten uitsluitend bij TYD BV tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. De door TYD BV geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van TYD BV en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan.
Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van TYD BV.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door TYD BV ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van TYD BV, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.5. TYD BV is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van TYD BV plaatst of aan TYD BV toestuurt in het kader van de dienstverlening. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant TYD BV vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
9.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 en artikel 14.6 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
9.7. Bij inbreuk heeft TYD BV recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door hem gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1. Iedere overeenkomst tussen TYD BV en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst waarbij TYD BV gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. TYD BV kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten of de mate waarin het leveren van de diensten bijdraagt aan het door de klant en TYD BV gestelde doel.
10.2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals door TYD BV zijn geadviseerd of door middel van de lessen aan de klant zijn aangeleerd.
10.3. Indien TYD BV onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.
10.4. In aanvulling op artikel 10.3 is TYD BV dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarde;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TYD BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan TYD BV toegerekend kunnen worden;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
10.6. TYD BV sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door TYD BV geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van TYD BV.
10.7. TYD BV is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en gederfde winst.
10.8. Klant vrijwaart TYD BV voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de klant geleverde producten en diensten van TYD BV.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

11.1. TYD BV is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. TYD BV is bij zijn activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar TYD BV weinig of geen invloed op kan uitoefenen. TYD BV kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie TYD BV een overeenkomst is aangegaan.
11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van TYD BV onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van TYD BV, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij TYD BV, wanprestatie door leveranciers van TYD BV waardoor TYD BV zijn verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van TYD BV of diens leveranciers.
11.5. Bij overmacht heeft TYD BV tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat TYD BV in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit het aanbod anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Beide partijen, zowel klant als TYD BV, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 12.3 kan TYD BV de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
 • klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met TYD BV voortvloeiende verplichting;
 • klant inbreuk maakt op rechten van derden;
 • klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van TYD BV;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
 • bij terugkerende betalingsproblemen.

TYD BV zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in dit artikel, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.5. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die TYD BV vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen TYD BV reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.6. TYD BV behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien TYD BV overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt TYD BV de klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

13.1. TYD BV zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en TYD BV in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van TYD BV worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van TYD BV aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van TYD BV.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door TYD BV te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van TYD BV, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN TRAJECTEN, ONLINE CURSUSSEN, TRAININGEN, WORKSHOPS, LEZINGEN EN/OF MEMBERSHIP TYD BV

14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of workshop al dan niet met referentie naar of volgens de methode van TYD BV aan te bieden of te doen geven.
14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan het traject, de cursus en of training of de workshop en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. TYD BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van TYD BV in de praktijk tot uitvoering brengt.
14.3. TYD BV is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens TYD BV, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
14.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de zakelijke klant vindt geen restitutie van de factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van een traject, cursus of training blijft de zakelijke klant tevens onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.
14.5. Na het einde van het traject, de cursus of de training behoudt de klant beperkt het recht om in te loggen op de online leeromgeving, TYD BV geeft in het aanbod aan hoe lang de content beschikbaar blijft. TYD BV streeft ernaar al het materiaal online te houden. Indien TYD BV besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt TYD BV de klant hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij TYD BV meest recente bekende e-mailadres op de hoogte. De klant is zelf verantwoordelijk voor het, indien mogelijk, tijdelijk downloaden van bestanden.
14.6. De door TYD BV aan de klant verstrekte inloggegevens en verstrekte bestanden en/of documenten betreffende de trajecten, cursussen, modules en programma’s mogen nimmer met derden worden gedeeld.
14.7. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen opdracht met betrekking tot individuele begeleiding, trainingsopdrachten of een cursus, training of programma na het verstrijken van het termijn uit artikel 6.9 is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde deelname:

 • annulering tot 2 maanden voor aanvang van de opdracht: 30% van het in de offerte / het aanbod overeengekomen bedrag;
 • annulering tot 1 maand voor aanvang van de opdracht: 45% van het in de offerte / het aanbod overeengekomen bedrag;
 • annulering tot 2 weken voor aanvang van de opdracht: 65% van het in de offerte / het aanbod overeengekomen bedrag;
 • annulering tot 1 week voor aanvang van de opdracht: 80% van het in de offerte / het aanbod overeengekomen bedrag;
 • annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de opdracht 100% van het in de offerte / het aanbod overeengekomen bedrag.

14.8. Binnen de cursussen, trainingen en programma’s kunnen via het platform berichten worden verzonden. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten die worden verstuurd. Berichten die de klant binnen het platform verstuurt, mogen geen discriminerende, pornografische, beledigende of bedreigende inhoud bevatten of op enigerlei wijze de wet overtreden. TYD BV is te allen tijde gerechtigd deze informatie zonder opgaaf van redenen te verwijderen of te wijzigen en de klant van het platform te verwijderen.
14.9. TYD BV spant zich in om te zorgen dat de klant gebruik kan maken van het platform waarop de content van de online cursus/workshop beschikbaar is. TYD BV verschaft echter geen enkele garantie dat het betreffende platform nimmer in onbruik geraakt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van het platform.
14.10. De inhoud van de sessies, online content en of trajecten welke door TYD BV worden aangeboden kunnen tijdens de duur van de opdracht aangevuld dan wel gewijzigd worden.
14.11. TYD BV behoudt zich het recht voor deelnemers te verwijderen bij lezingen en/of workshops of sessies indien de deelnemers door het gedrag de uitvoering belemmert. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.
14.12. TYD BV is gerechtigd de lezing en/of workshop te annuleren indien er niet voldoende (12) deelnemers zijn.
14.13. Indien TYD BV door overmacht (zoals genoemd in artikel 11) genoodzaakt is om de lezing en/of workshop te verplaatsen, behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor de lezing en/of workshop voor de nader te bepalen datum.
14.14. De klant is gerechtigd screenshots te maken van de lezing en/of de workshop en via social media te delen mits dit gebeurt met vermelding naar het Instagramaccount @tyd.nl en in beperkte mate.
14.15. TYD BV biedt een membership aan. De klant kan dit membership afsluiten dan wel bestellen via de website.
14.16. In geval van afsluiten van het membership gaat de klant ermee akkoord dat er iedere maand via automatische incasso een bedrag wordt afgeschreven betreffende het membership.
14.17. Het abonnement heeft een minimale looptijd van 3 maanden, tenzij anders aangegeven. Vervolgens kan er tegen elk einde van de maand worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van één maand.
14.18. Het membership wordt automatisch verlengd met 1 maand, tenzij er tijdig wordt opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn. Opzegging geschiedt schriftelijk via contact@tyd.nl.
14.19. De door TYD BV aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende het membership mogen nimmer met derden worden gedeeld.
14.20. De klant behoudt toegang tot het membership en alle bijbehorende content zolang de klant het membership betaalt.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

**15.1. **Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen TYD BV en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor TYD BV alleen bindend indien en voor zover deze door TYD BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
15.3. Indien TYD BV op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien TYD BV hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij TYD BV partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
15.7. De klant en TYD BV zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen TYD BV en de klant tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.

versie: september 2022

Up-to-date blijven

Nieuwsbrief

Wil je de actuele nieuwsberichten van TYD per mail ontvangen? Meld je dan hier aan voor onze nieuwsbrief.

TYD
 • Instagram
 • TikTok
 • Facebook
 • Youtube
 • LinkedIn
© 2024 TYD -  contact@tyd.nlDevelopment: MUS