Algemene voorwaarden

Rechten

Terug

Algemene voorwaarden TYD (handelsnaam) E-mail: contact@tyd.nl Website: https://tyd.nl/

Definities

 • TYD (handelsnaam): TYD, gevestigd te Zaandam onder KvK nr. 83029044 0000 000049229036.
 • Klant: degene met wie TYD (handelsnaam) een overeenkomst is aangegaan.
 • Partijen: TYD (handelsnaam) en klant samen.
 • Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens TYD (handelsnaam).
 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 • Aanbiedingen en offertes van TYD (handelsnaam) zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 • Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 • Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 • Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding

 • Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt TYD (handelsnaam) zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 • Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt TYD (handelsnaam) slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 • Alle prijzen die TYD (handelsnaam) hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 • Alle prijzen die TYD (handelsnaam) hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan TYD (handelsnaam) te allen tijde wijzigen.
 • Partijen komen voor een dienstverlening door TYD (handelsnaam) een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 • TYD (handelsnaam) is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 • Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient TYD (handelsnaam) de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 • Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 • TYD (handelsnaam) heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 • Voorafgaand aan de ingang ervan zal TYD (handelsnaam) prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 • De consument heeft het recht om de overeenkomst met TYD (handelsnaam) op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 • TYD (handelsnaam) mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 • De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product te hebben voldaan.
 • Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat TYD (handelsnaam) de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 • TYD (handelsnaam) behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Betalingen en betalingstermijn

 • De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan TYD (handelsnaam) betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
 • Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat TYD (handelsnaam) de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 • TYD (handelsnaam) behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 • Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is TYD (handelsnaam) gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 • Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan TYD (handelsnaam).
 • De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 • Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag TYD (handelsnaam) zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 • In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van TYD (handelsnaam) op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 • Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door TYD (handelsnaam), dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan TYD (handelsnaam) te betalen.

Recht van reclame

 • Zodra de klant in verzuim is, is TYD (handelsnaam) gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 • TYD (handelsnaam) roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 • Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan TYD (handelsnaam), tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 • De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 • Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 1. het product niet is gebruikt
 2. het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 3. het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 4. het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
 5. de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
 6. het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
 7. het product geen los tijdschrift of losse krant is
 8. het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
 9. het geen weddenschappen en/of loterijen betreft
 10. de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 11. het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
 • De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
 1. op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 2. zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
 3. zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 • De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via contact@tyd.nl, indien gewenst met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van TYD (handelsnaam), https://tyd.nl/, kan worden gedownload.
 • De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan TYD (handelsnaam), bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten

 • Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan TYD (handelsnaam) heeft geretourneerd, dan zal TYD (handelsnaam) eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
 • De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van TYD (handelsnaam) voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Vergoeding retourkosten

 • Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Opschortingsrecht

 • Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 • TYD (handelsnaam) kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van TYD (handelsnaam) heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 • De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan TYD (handelsnaam).
 • TYD (handelsnaam) is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

 • Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan TYD (handelsnaam) te verrekenen met een vordering op TYD (handelsnaam).

Eigendomsvoorbehoud

 • TYD (handelsnaam) blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van TYD (handelsnaam) op grond van wat voor met TYD (handelsnaam) gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 • Tot die tijd kan TYD (handelsnaam) zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 • Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 • Indien TYD (handelsnaam) een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft TYD (handelsnaam) het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • Levering vindt plaats bij TYD (handelsnaam), tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 • Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 • Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft TYD (handelsnaam) het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 • Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan TYD (handelsnaam) kan tegenwerpen.

Levertijd

 • De door TYD (handelsnaam) opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan TYD (handelsnaam) door TYD (handelsnaam) schriftelijk dan wel elektronisch is bevestigd aan de klant.
 • Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij TYD (handelsnaam) niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

 • De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

 • Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 • Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan TYD (handelsnaam) niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 • Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan TYD (handelsnaam), bij gebreke waarvan TYD (handelsnaam) niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering

 • De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
 • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
 • zaken van TYD (handelsnaam) die bij de klant aanwezig zijn
 • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 • De klant geeft op eerste verzoek van TYD (handelsnaam) de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Bewaring

 • Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 • Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 • Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor TYD (handelsnaam) enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 • De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 • De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 • Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Uitvoering van de overeenkomst

 • TYD (handelsnaam) voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 • TYD (handelsnaam) heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 • De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat TYD (handelsnaam) tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 • Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat TYD (handelsnaam) tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 • De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan TYD (handelsnaam).
 • De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 • Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert TYD (handelsnaam) de betreffende bescheiden.
 • Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door TYD (handelsnaam) redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 • De overeenkomst tussen TYD (handelsnaam) en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
 • Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant TYD (handelsnaam) schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

 • De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 • Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Intellectueel eigendom

  • TYD (handelsnaam) behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
  • De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TYD (handelsnaam) (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding

 • De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van TYD (handelsnaam) ontvangt geheim.
 • Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende TYD (handelsnaam) waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan TYD (handelsnaam) schade kan berokkenen.
 • De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
 • De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
 1. die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
 2. die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
 • De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding

 • Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
 1. is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
 2. is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 • Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 • Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 • Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van TYD (handelsnaam) waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

 • De klant vrijwaart TYD (handelsnaam) tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door TYD (handelsnaam) geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 • De klant dient een door TYD (handelsnaam) geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 • Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant TYD (handelsnaam) daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 • Consumenten dienen TYD (handelsnaam) uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 • De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat TYD (handelsnaam) in staat is hierop adequaat te reageren.
 • De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 • Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat TYD (handelsnaam) gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 • Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van TYD (handelsnaam), deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan TYD (handelsnaam) en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.
 • Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij een geschillencommissie.

Ingebrekestelling

 • De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan TYD (handelsnaam).
 • Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling TYD (handelsnaam) ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 • Als TYD (handelsnaam) een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan TYD (handelsnaam) verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid TYD (handelsnaam)

 • TYD (handelsnaam) is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 • Indien TYD (handelsnaam) aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 • TYD (handelsnaam) is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 • Indien TYD (handelsnaam) aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

 • Elk recht van de klant op schadevergoeding van TYD (handelsnaam) vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 • De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer TYD (handelsnaam) toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 • Is de nakoming van de verplichtingen door TYD (handelsnaam) niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat TYD (handelsnaam) in verzuim is.
 • TYD (handelsnaam) heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien TYD (handelsnaam) kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 • In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van TYD (handelsnaam) in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan TYD (handelsnaam) kan worden toegerekend in een van de wil van TYD (handelsnaam) onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van TYD (handelsnaam) kan worden verlangd.
 • Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 • Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor TYD (handelsnaam) 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat TYD (handelsnaam) er weer aan kan voldoen.
 • Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 • TYD (handelsnaam) is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

 • Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 • Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden

 • TYD (handelsnaam) is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 • Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 • Grote inhoudelijke wijzigingen zal TYD (handelsnaam) zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 • Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 • Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van TYD (handelsnaam).
 • Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 • Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 • Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat TYD (handelsnaam) bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 • De Nederlandse rechter in het arrondissement waar TYD (handelsnaam) is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 januari 2022.

Wil je meer weten?

Heb je vragen, interesse of feedback? Laat het ons vooral weten. We gaan graag met je in gesprek! Stuur gerust een bericht via e-mail of WhatsApp.

contact@tyd.nl06 - 18 28 33 16
 • LinkedIn
 • Twitter
 • Facebook
 • Instagram
 • Youtube

TYD wil de kennis en expertise van de dovencultuur graag delen. Wij willen het platform zijn waar je terecht kunt voor allerlei vraagstukken rondom de Nederlandse Gebarentaal en dovencultuur. TYD investeert in de talenten en kwaliteiten van de dovengemeenschap.

Nieuwsbrief

Waarin ben je geïnteresseerd?

© 2022 TYD
© 2022 TYDOntwerp & realisatie: MUS